BOLU İLAHİYAT VAKFI (BOLİV)
BURS YÖNERGESİ
Madde 1: TANIMLAR
Bu Yönergede geçen
Vakıf: Bolu İlahiyat Vakfı’nı,
Fakülte: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni,
Öğrenci: BAİBÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerini,
Öğretim Elemanı: BAİBÜ İlahiyat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi, Öğretim
Görevlisi, Dr. Öğr. Üyesi, Doç. ve Prof. kadrosunda aktif görev yapan personeli,
Burs: Öğrenciye yapılan karşılıksız nakdi yardımı,
Destek: Öğrenci ve öğretim elemanına yapılan karşılıksız maddi veya nakdi yardımı
ifade eder.
Madde 2: BURS VE DESTEK ÇEŞİTLERİ
Vakıf, öğrenci ve öğretim elemanlarına, imkanlar nisbetinde aşağıda yer alan burs ve
desteği verir:
a) İhtiyaç Bursu: Muhtaç olduğunu belgeleyenlerden, Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen
sayıda öğrenciye verilir.
b) Başarı Bursu: ÖSYM tarafından Fakülte’ye yüksek puanla yerleşen en az üç öğrenciye
verilir. Ayrıca Türkiye sıralamasında ilk 30.000’e girip Fakülteye yerleşen her öğrenciye başarı
bursu verilir. Başarı bursu, bursiyerin Fakülte’de İlahiyat eğitimini başarıyla sürdürdüğü sürece
devam eder. Öğrenci Boliv’den hak ettiği burslardan sadece birini alabilir.
c) Yurtdışı Eğitim Öğretim Alma Verme Hareketliliğine Destek: Erasmus+, Bilkon vb.
bir organizasyonla eğitim alma veya verme hareketliliği kapsamında yurtdışında anlaşmalı bir
Üniversiteye dil öğrenimi, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimleri için giden Fakültemiz
öğrencilerine ve öğretim elemanlarına, eğitim öğretim hayatları boyunca bir defa olmak üzere, en
az 100 Euro’dan, hak ettiği hibe miktarının %10’una kadar destek verilebilir. Ödemeler, ödeme
günü kuru üzerinden TL olarak ödenir.
d) Ders Materyali Desteği: Maddi imkansızlıklar sebebiyle hazırlık sınıfında ders kitabı
temin edemeyen öğrenciye bu konuda yardımcı olunur.
Madde 3: BAŞVURU
Öğrenci, Boliv Burs Başvuru Formu’nu doldurur ve aşağıdaki belgeleri ekler:
e) Öğrenci Belgesi
f) Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Belgesi
g) Adli Sicil Kaydı Belgesi
h) Transkript Belgesi
Öğretim elemanı ise durumunu belirten dilekçe ekine Hibe Hakediş Belgesi’ni ekler.
Madde 4: BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR
Genel Şartlar
a) Çalışkan, yetenekli ve güzel ahlak sahibi olmak
b) Sigara, alkol, uyuşturucu gibi her türlü keyif verici ve bağımlılık yapan zararlı
maddelerden uzak durmak
c) Dini ve milli değerlere bağlı olmak
d) Suç işlememiş olmak
Özel Şartlar:
a) İhtiyaç bursu için maddi ihtiyacı olmak
b) Başarı bursu için Fakülte’ye ilk üç sırada yerleşmek veya Türkiye sıralamasında ilk
30.000’e girmek
c) Destek için: Daha önce destekten yararlanmamış olmak.
Eğitim komisyonu, başvuruların yerindeliğini her türlü vasıta ile araştırabilir.
Madde 5: BURSUN SÜRESİ:
Bursun başlama ve bitiş tarihi her yıl vakıf yönetimince belirlenir.
Madde 6: HAK KAZANANLARIN TESBİTİ:
Eğitim komisyonu, başvuran öğrenciler arasından bursa hak kazananların listesini çıkarır. Bu
liste Vakıf yönetim kurulunca belirlenen sayının %10 fazlasıyla hazırlanır. Liste ilan edilir. Listede
isimleri bulunan öğrenciler, belirlenen tarihte, fakülte binasında mülakata tabi tutulur. Oluşan liste
Vakıf yönetim kurulunun tensibine sunulur, uygun görüldüğü takdirde ilan edilir.
Madde 7: BURS VE BURSİYER MİKTARI
Yönetim kurulu, Eğitim komisyonu ile yapacağı bir toplantıda, burs bağlanacak öğrenci
sayısını ve bursun aylık miktarını belirler. Belirlenen sayı ile aylık burs miktarı ilan edilir.
Madde 8: ÖDEME
Bursa layık görülen öğrenciler Vakıf Katılım Bankası Bolu şubesinde hesap açtırırlar. Burslar,
vakıf başkanının talimatına göre öğrencilerin hesaba yatırılır.
Madde 9: BURSUN KESİLMESİ:
Burslar, aşağıdaki sebeplerden birinin gerçekleşmesi veya tespiti halinde kesilir:
a) Okuldan kaydı silinmek suretiyle ilişkisi kesilenlerin,
b) Sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak ücretle çalışanların veya şahsen yaptığı bir işle
para kazananların veyahut ortaklık yoluyla gelir elde edenlerin,
c) Her ne sebeple olursa olsun yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlerin,
d) Bu talimatta bursların bağlanmasına dair belirtilen şartlardan birini kaybedenlerin,
e) Vakıf bütçe imkânlarının elvermediği durumlarda yönetim kurulunca isimleri
belirlenenlerin,
f) En çok bir sömestr devamsızlık yapanların (mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilenler
hariç)
g) Dönem sonu Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 4 üzerinden 3.00 puanın altında
olanların,
h) Alttan dersi kalan öğrencilerin bursları kesilir.
Madde 10: SEKRETERYA:
Eğitim Komisyonunun talimatı doğrultusunda vakıf görevlileri tarafından her öğrenci için bir
dosya tutulur ya da bilgisayar ortamında bir dosya açılır.
Madde 7: KARŞILIK
Burs ve destek karşılıksızdır. Ancak yönetim kurulu, bursiyerlerin vakıf iştirakiyle düzenlenen
ilmi ve kültürel programlara katılmasını, destek alan öğretim elemanından Yurtdışı eğitim dönüşü
Seminer düzenlemesini isteyebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir